Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2020/005870

25.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

1. ul. Stolárska MŠ sídlisko Západ
- parc. č. C-KN 1440/5 - zastavaná plocha a nádvorie - 4 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)

2. ul. Strojnícka 6 sídlisko Západ
- parc. č. C-KN 1380/1 - ostatná plocha - 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)

3. ul. Tr. 1. mája 43 sídlisko Mier
- parc. č. C-KN 6144 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua)

4. ul. J Wolkera 31 sídlisko Mier
- parc. č. C-KN 6287/1 - ostatná plocha - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
- 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)

5. ul. Jilemnického 21 sídlisko Mier
- parc. č. C-KN 5877/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)

6. ul. Šestnástka 1458/22 Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. C-KN 5130/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)

7. ul. Javorová 3 sídlisko Tarča
- parc. č. C-KN 4711 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)

8. ul. Javorová 10 sídlisko Tarča
- parc. č. C-KN 4722/1 - ostatná plocha - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)

9. ul. Lipová 3 sídlisko Tarča
- parc. č. C-KN 4727 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)

10. ul. Rázusova 28 Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. C-KN 2555/1 - ostatná plocha - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)

11. ul. Zimná 109, 108, 107, 106 Centrálna mestská zóna (CMZ)
- parc. č. C-KN 2680/38 - zastavaná plocha a nádvorie -2 ks smrekovec opadavý (Larix decidua)
                                                                                        -3 ks jabloň planá (Malus sylvestris)
12. ul. Kollárova 2557/8 sídlisko Východ
- parc. č. C-KN 86 - ostatná plocha - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
                                                         - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)

13. ul. Slovenská 32, 34 – sídlisko Východ
- parc. č. C-KN 86 - ostatná plocha - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)

v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zhoršený zdravotný stav stromov, na zaistenie bezpečnosti občanov, zaistenie bezpečnosti pri cestnej doprave, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, nevhodné hygienické a bytové podmienky, plánovaná rekonštrukcia bytového domu, parkovacích miest, narušená stabilita stromov, poškodenie koreňového systému a preschnutie koruny stromov.

Žiadosť doručená dňa: 24. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.