hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/005870

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

 1. ul. Stolárska MŠ – sídlisko Západ
  - parc. č. C-KN 1440/5 - zastavaná plocha a nádvorie - 4 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
 2. ul. Strojnícka 6 – sídlisko Západ
  - parc. č. C-KN 1380/1 - ostatná plocha - 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
 3. ul. Tr. 1. mája 43 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 6144 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua)
 4. ul. J Wolkera 31 – sídlisko Mier- parc. č. C-KN 6287/1 - ostatná plocha - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
  - 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
 5. ul. Jilemnického 21 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 5877/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
 6. ul. Šestnástka 1458/22 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 5130/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
 7. ul. Javorová 3 – sídlisko Tarča
  - parc. č. C-KN 4711 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 8. ul. Javorová 10 – sídlisko Tarča
  - parc. č. C-KN 4722/1 - ostatná plocha - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
 9. ul. Lipová 3 – sídlisko Tarča
  - parc. č. C-KN 4727 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 10. ul. Rázusova 28 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 2555/1 - ostatná plocha - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 11. ul. Zimná 109, 108, 107, 106 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 2680/38 - zastavaná plocha a nádvorie -2 ks smrekovec opadavý (Larix decidua)  -3 ks jabloň planá (Malus sylvestris)
 12. ul. Kollárova 2557/8 – sídlisko Východ
  - parc. č. C-KN 86 - ostatná plocha - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)  - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 13. ul. Slovenská 32, 34 – sídlisko Východ
  - parc. č. C-KN 86 - ostatná plocha - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)


v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zhoršený zdravotný stav stromov, na zaistenie bezpečnosti občanov, zaistenie bezpečnosti pri cestnej doprave, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, nevhodné hygienické a bytové podmienky, plánovaná rekonštrukcia bytového domu, parkovacích miest, narušená stabilita stromov, poškodenie koreňového systému a preschnutie koruny stromov.

Žiadosť doručená dňa: 24. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.