Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné obstarávanie

Právne služby

02.05.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Právne služby“

 

 

 

 

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“.
Zákonom o verejnom obstarávaní Slovenská republika prebrala právne akty európskych spoločenstiev a EÚ.

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk. Postupy zadávania podprahových zákaziek podľa § 99, § 95 a § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje na webovej stránke www.enviro.gov.sk

Úradný názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO: 42181810

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Kontaktné osoby: Odbor verejného obstarávania

tel: + 421 02 5956 2310

e-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk