hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2022/007342-Ko

18.01.2022 Žiadosť o zmenu rozhodnutia

OU-BB-OSZP3-2022/007254

17.01.2022 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ustanovenia (ďalej len "ust.") § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Dátum začatia konania: 17.01.2022

Žiadateľ: Miroslava Pavličko

Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie: 630/3, k. ú. Lučatín, TTP

Spôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:

Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.:

- písomne v listinnej podobe na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

alebo

- v elektronickej podobe na adresu:

zuzana.adamekova@minv.sk

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP3-2022/006415

17.01.2022 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na1 ks dreviny v druhovom zložení jaseň štíhly rasatúceho na parcele 1932 v k.ú. Staré Hory pre žiadateľa Mareka Obertáša z dôvodu, že drevina je suchá a ohrozuje nehnuteľnosť a ľudské životy.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.informácie.

OU-BB-OSZP3-2022/006577/KT

14.01.2022 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci vydania súhlasu v zmysle § 13 ods. (2) písm. d), e), h) a § 14 ods. (2) písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie košiara, stavby alebo iného zariadenia na ochranu hospodárskych zvierat, oplotenie pozemku a pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie, hovädzieho dobytka a oviec v počte hovädzieho dobytka do 100 ks v lokalitách Bulovský príslop – Kečka – Handliarka, k. ú. Podkonice a Zabrod – Podjacnová – Čuhrinová – Vyšovec, k. ú. Selce – zmena a predĺženie súhlasu č. OU-BB-OSZP3-2016/024387/KP zo dňa 17. 8. 2016, platného do 31. 12. 2025, vydaného pre žiadateľa Roľnícke družstvo Selce, Selce, IČO 00189332.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk.