Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2020/010657-ADA

24.02.2020 výrub drevín, Žiadateľ: Igor Vágner, Špecifikácia drevín: 2 ks. buk

OU-BB-OSZP1-2020/010447-Ku

20.02.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP1-2020/010255

20.02.2020 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2020/010275-ZI

19.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. na prelet vrtuľníkom v zmysle § 14 ods. 2. písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Staré Hory a Turecká v súvislosti s realizáciou stavby ,,10473 - Dolný Harmanec - časť Dolný Harmanec rek. VNV č. 307_usek_98.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.