hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2021/010846-Ku

07.04.2021 Výnimka

OU-BB-OSZP3-2021/010318/KT

06.04.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 103 ks drevín druhov borovica, jabloň, borievka, vtáčí zob, hloh, smrek, breza, javor, ruža, trnka, jaseň, pozemky ležiace mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 3686/278, -277, -273, -272, -301, -271, -270, -276, -269, k. ú. Radvaň. Dôvodom je výstavba rodinných domov. Žiadateľom je Profinex staving, a. s., Horná 65A, Banská Bystrica.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk