domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2020/029619-Ko

26.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2020/029633/KT

24.10.2020 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len okresný úrad) ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje, že dňom doručenia žiadosti dňa 22. 10. 2020 bolo začaté správne konanie podľa § 47 ods. (3) zák. 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 3 ks drevín druhu čerešňa a orech a 100 m2 krovín rastúcich na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 2221/2, k. ú. Badín. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na odbor starostlivosti o ŽP Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu ouzp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2020/029544-Ko

23.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2020/029510-VL

22.10.2020 Súhlas na výrub drevín v k. ú. Kordíky