hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/006322

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Daniela Kordovaníková, Hutnícka 7/27, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 15 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. E-KN 2034/102, trvalý trávny porast, ktorá zodpovedá časti pozemku parc. č. C-KN 2034/2, trvalý trávny porast, v k. ú. Smižany, mimo zastavaného územia obce, v bezprostrednej blízkosti chaty s. č. 34571 (parc. č. C-KN 2034/6), v lokalite Červený jarok, mimo ochranného pásma Národného parku Slovenský raj, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozenie zdravia a života človeka a nehnuteľnosti pri silnom vetre; dňa 24.02.2020 došlo k vývratu stromu od koreňov a k zničeniu majetku.

Žiadosť doručená dňa: 02. 03. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.