hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/011471

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Miriama Črepová, P. Jilemnického 2353/7, 052 05 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 2 ks stromov borovice lesnej (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 10060/117, druh pozemku orná pôda, v k. ú. Spišská Nová Ves, mimo zastavaného územia mesta, v záhradkárskej oblasti Splav pri Hornáde na Mieri, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozenie bezpečnosti, zdravia a majetku; stromy sú prestárle, konáre zasahujú do prístupovej komunikácie, korene narúšajú pôdny kryt a znemožňujú obhospodarovanie pozemku pri jestvujúcej drevenej chatke.

Žiadosť doručená dňa: 22. 07. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.