domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-SN-OSZP-2020/013088

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

1. Záhradkárska oblasť Plejsy
- parc. č. C-KN 3180 - ostatná plocha - 1 ks vŕba biela

2. Nemocnica Krompachy
- parc. č. C-KN 498 - ostatná plocha - 2 ks vŕba biela

3. MŠ Robotnícka
- parc. č. C-KN 2757 - zastavaná plocha - 2 ks smrek obyčajný

4. Hlavná 30, 31
- parc. č. C-KN 2996 - ostatná plocha - 1 ks breza previsnutá

5. Turistická 21
- parc. č. E-KN 91761 - orná pôda - 1 ks smrek pichľavý

6. Lorencova 10
- parc. č. C-KN 1006 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná

7. Partizánska ulica
- parc. č. E-KN 71791/2 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný

8. ZŠ SNP
- parc. č. E-KN 73215 - zastavaná plocha a nádvorie - 2 ks lipa malolistá

9. Lorencova ulica
- parc. č. E-KN 92441 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks agát biely

v katastrálnom území mesta Krompachy.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Krompachy, evidované na LV č. 1, 2287. Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zhoršený zdravotný stav stromov a bezpečnosť občanov a ich majetku.

Žiadosť doručená dňa: 28. 08. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.