Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2020/017724

17.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 10 ks drevín a krovitého porastu o celkovej výmere 442 m2, rastúcich na pozemku parc. č.3499/2, 3499/9, 3500/3, 3500/5, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: ENTO spol. s. r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 10 ks drevín druhu čerešňa pílkatá (Cerasus serrulata“Kanzan“) a krovitého porastu druhu tavoľník van Houtteho ((Spiraea x vanhouttei (Briot.) Zabel)) o celkovej výmere 265 m2,, druhu nátržník krovitý (Potentilla fruticosa L.) o celkovej výmere 45 m2, druhu zlatovka prostredná (Forsythia x intermedia Zabel) o celkovej výmere 45 m2, druhu svíb výbežkatý (Swida stolonifera ´Flaviramea´) o celkovej výmere 30 m2, druhu svíb krvavý ((Swidasanquinea (L)Opiz)) o celkovej výmere 2 m2 a druhu borievka netatová (Juniperus sabina ´Tamariscifolia´) o celkovej výmere 55 m2, rastúcich na pozemku parc. č. 3499/(2, 3499/9, 3500/3 a 3500/5, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice. Dôvodom výrubu drevín je pripravovaná stavba „Obchodné centrum Košice – Moldavská“ 1. a 2. Etapa. Projekt pripravovanej stavby rieši stavbu Obchodného centra s napojením na dopravnú a technickú infraštruktúru územia. Na základe požiadavky dotknutých orgánov investor v PD rieši dopravné napojenie z MK Alejová, kde sa navrhuje svetelne riadená križovatka tvaru T. Zriadením tejto križovatky dochádza ku kolízii s drevinami.
Žiadosť doručená dňa: 12.02.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.