hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SN-OSZP-2020/009703

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Obec Spišský Hrušov
Spišský Hrušov 216
053 63 Spišský Hrušov

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín - 1 ks jedľa biela (Abies alba) s obvodom kmeňa 100 cm, meraného vo 
výške 130 cm nad zemou,
- 1 ks smrek červený (Picea rubens) s obvodom kmeňa 160 cm,
meraného vo výške 130 cm nad zemou.
Dreviny rastú na pozemku vo vlastníctve obce Spišský Hrušov, parcela č. C-KN 73.
Žiadateľ uvádza tento dôvod na výrub drevín: jedna z drevín je úplne suchá, druhá do polovice, dreviny sú nestabilné, v prípade veterného počasia hrozí ich vyvrátenie. Dreviny sa nachádzajú v areály základnej školy, môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia žiakov a zamestnancov školy. Obsahom žiadosti je aj požiadavka na preriedenie krovitého porastu (s neuvedeným názvom), nachádzajúceho sa okolo plota areálu školy.

Žiadosť doručená dňa: 12.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (oszp.sn@minv.sk, jana.sefcikova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.