hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/005629

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v druhovej skladbe a v počte jelša sivá (Anus incana) 9 ks a topoľ osikový (Populus tremula) 5 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 180/1 - zastavaná plocha nádvorie v k. ú. Hrabušice, ktorý je evidovaný na LV č. 1, umiestnený v zastavanom území obce, kde platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Výrub náletových drevín je požadovaný z dôvodu sprístupnenia pozemku vo vlastníctve obce, ktorý má slúžiť ako miestna účelová komunikácia k rodinným domom na ul. Hlavná, v súlade so spôsobom využívania pozemku, na ktorom je inžinierska stavba.

Žiadosť doručená dňa: 17. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.