hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SN-OSZP-2020/013224

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 8 ks stromov, druh lipa veľkolistá, ktoré rastú na pozemku parc. č. C KN 825/1 - ostatná plocha v k. ú. Hrabušice, ktoré sú súčasťou miestneho cintorína, a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, vo vlastníctve obce, v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Odôvodnenie: ide o mohutné stromy, ktoré sú bútľavé, nachádzajú sa v severnej časti pozemku cintorína pri oplotení, pri silnom vetre ohrozujú rodinné domy postavené v ich bezprostrednej blízkosti, korene poškodzujú pomníky hrobových miest na cintoríne.

Žiadosť doručená dňa: 03. 09. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.