Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP1-2020/027200

25.06.2020 Žiadosť Ing. Ľudovíta Kulcsára o vydanie súhlasu na umiestnenie vodných stavieb (dažďová kanalizácia, tuková kanalizácia, vodovodná prípojka, studňa) podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. na území Chráneného areálu Kráľovičovokračiansky prak, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona.

OU-TT-OSZP1-2020/027197

24.06.2020 Žiadosť Leteckej amatérskej asociácie Slovenskej republiky o povolenie výnimky zo zákazu činnosti a o vydanie súhlasu vyžadovaných podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. na výkon športovej činnosti – paraglidingu na území NPR Záruby, v jej ochrannom pásme a v území CHKO Malé Karpaty.

OU-TT-OSZP3-2020/025893

22.06.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/022593/ŠSOPaK/Bo zo dňa 05. 10. 2017, v súlade s 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. Predmetným rozhodnutím bol Jozefovi Škutovi, bytom Gessayova 16, Bratislava vydaný súhlas na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení v kat. území Buková, mimo zastavaného územia obce, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

OU-TT-OSZP3-2020/021341

30.04.2020 Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

OU-TT-OSZP3-2020/020658

27.04.2020 Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP3-2020/018991

Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov