Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP1-2020/019329

30.03.2020 Žiadosť Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. V rokoch 2020 a 2021 plánuje pracovisko Lesníckej ochranárskej služby otestovať možnosti biologickej ochrany lesných porastov a umelého rozšírenia huby Entomophaga maimaiga pomocou prenosu zimných spór. Žiadosť sa vzťahuje na lokalitu „Hlohovec“, kde platí 1. stupeň ochrany podľa zákona.

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP3-2020/018991

Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov