Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP3-2020/015953

26.02.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín, v kat. území Dolná Krupá; žiadateľ: Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Žiškova 18, 810 06 Bratislava

OU-TT-OSZP1-2020/016117/Vk

18.02.2020 Žiadosť spoločnosti PARCUS, a.s., Sabinovská 8, 821 02 Bratislava o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín na území chráneného areálu Rohovský park, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona.

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov