hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/012412

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Panorama city s.r.o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 515 727

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 3 ks stromov v druhovej skladbe a v počte 1 ks breza bradavičnatá, 1 ks javor mliečny, 1 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na Javorovej ulici, na verejnom priestranstve, na pozemku parc. č. C-KN 4722/1 a 4722/2 v k. ú. Spišská Nová Ves, v zastavanom území, vo vlastníctve mesta, z dôvodu realizácie stavby s názvom „Budova na Javorovej ulici – SO 03 Parkovisko a chodníky, SO 04 Úpravy dopravných plôch“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 20-3118-1/2019-Ľo zo dňa 28.01.2020.

 

Žiadosť doručená dňa: 12. 08. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.