Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Druhová ochrana prírody - Odborný seminár Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku?


Začiatok stránky:

Odborný seminár "Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku?"

Dňa 23.05.2018 sa v Banskej Bystrici konal odborný seminár s názvom „Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku?“. Seminár organizovalo MŽP SR spoločne so ŠOP SR, Univerzitou M. Bela, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Občianskym združením Prales. Prítomných bolo spolu 111 účastníkov, okrem organizátorov boli zastúpené okresné úrady, Lesy SR, š. p., Štátne lesy TANAP, vlastníci neštátnych lesov, Slovenská poľovnícka komory, Univerzita Mateja Bela, Technická univerzita Zvolen, mimovládne ochranárske organizácie, MPRV SR, Správa NP Šumava a SAŽP. Na seminári odznelo 9 prezentácií a ďalšie príspevky v rámci diskusie, boli vznesené početné výhrady zo strany vlastníkov a užívateľov lesných pozemkov k navrhovaným obmedzeniam lesného hospodárenia.

Zo semináru vyplynuli hlavne tieto (neoficiálne) závery:
1. stav, trendy a ohrozenie hlucháňa hôrneho vyžadujú riešenie, na čom sa zhodli všetci prítomní;
2. vlastníci a užívatelia lesných pozemkov vyjadrili obavu z obmedzenia hospodárskych činností a výhrady k spôsobu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a nezapojenia do prerokovania programu záchrany hlucháňa hôrneho;
3. potrebný je ďalší diaĺóg (okrúhly stôl, prípadne gestorská skupina, ktorú navrhla zriadiť ŠOP SR pre hlucháne).

Prezentácie a abstrakty, ktoré odzneli na seminári, sú dostupné na tomto odkaze (PDF 55,9MB).

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.