domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Právne predpisy EÚ

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX http://eur-lex.europa.eu 

»EUR-LEX«http://www.minzp.sk/admin/index.jsp

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu EÚ a kliknite 
    na »EUR-LEX«,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation
  3. vyberte si napr. Search by document number a do 
    kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu EÚ.

Prehľad základných legislatívnych noriem relevantných k politike zmeny klímy

V januári 2013 sa začalo druhé, osemročné  záväzné obdobie Kjótskeho protokolu. Pokiaľ ide o prijaté redukčné ciele, sú identické s tými, ktoré sme schválili v tzv. klimaticko-energetickom balíčku 20/20/20. Nástrojmi na ich praktické plnenie je súbor legislatývnych opatrení známy ako klimaticko - energetický balíček (ďalej len „KEB“)

 

KEB:

 

Ďalšie súvisiace dokumenty s KEB

 

Súvisiace právne akty

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z  21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov  a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES 
  2. Rozhodnutie z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1708] (2013/162/EU) 
  3. Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2013/634/EU)