Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX http://eur-lex.europa.eu 

»EUR-LEX«http://www.minzp.sk/admin/index.jsp

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu EÚ a kliknite 
    na »EUR-LEX«,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation
  3. vyberte si napr. Search by document number a do 
    kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu EÚ.

Prehľad základných legislatívnych noriem relevantných k politike zmeny klímy

V januári 2013 sa začalo druhé, osemročné  záväzné obdobie Kjótskeho protokolu. Pokiaľ ide o prijaté redukčné ciele, sú identické s tými, ktoré sme schválili v tzv. klimaticko-energetickom balíčku 20/20/20. Nástrojmi na ich praktické plnenie je súbor legislatývnych opatrení známy ako klimaticko - energetický balíček (ďalej len „KEB“)

 

KEB:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020

 

Ďalšie súvisiace dokumenty s KEB

Návrh postupu prípravy pozície SR na rokovania o integrovanom klimaticko-energetickom balíčku EK 26.03.2008

Priebežná správa k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky 04.06.2008

Priebežná správa k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky 18.06.2008

Priebežná hodnotiaca správa o postupe rokovaní a aktuálnom stave pripravenosti SR na implementáciu klimaticko-energetického balíčka 03.12.2008

Hodnotiaca správa a návrh opatrení pre implementáciu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky 10.02.2010

Informácia o stave prípravy národného legislatívneho rámca pre klimaticko-energetický balíček 08.12.2010

Návrh na inštitucionálne zabezpečenie plnenia cieľov klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky, so  zreteľom na systémové zmeny vyplývajúce zo zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 19.12.2011

 

Súvisiace právne akty

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z  21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov  a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES 
  2. Rozhodnutie z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1708] (2013/162/EU) 
  3. Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2013/634/EU)