hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy ACC02 - aktualizácia

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci programu SK-Klíma podporí ďalšie 3 projekty z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02 s názvom: „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban). Predmetná výzva bola určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000, a jej cieľom bolo podporiť projekty na vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizáciu konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 k Programovej dohode o financovaní programu SK-Klíma a navýšenie alokácie na výzvu ACC02 o viac ako 2,6 milióna eur, boli dňa 2. februára 2021 vydané Rozhodnutia o schválení žiadostí o projekt pre 3 slovenské mestá - Košice, Šaľa a Brezno.

Podporené projekty z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02

Kód žiadosti o projekt

Názov žiadateľa

Názov projektu

Výška
Projektového grantu
(v EUR)

Dátum vydania rozhodnutia Správcu programu

ACC02/03

mesto Košice

Košice reagujú na klimatickú zmenu spoločne dosiahneme viac

1 390 223

2. 2. 2021

ACC02/06

mesto Šaľa

Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien

858 814

2. 2. 2021

ACC02/07

mesto Brezno

Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy

1 400 000

2. 2. 2021

 

Vďaka novým akčným plánom a  realizácii konkrétnych opatrení na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v mestskom území v rámci podporených projektov sa nám spoločne a vo verejnom záujme podarí prispieť k zvýšenej odolnosti miest voči zmene klímy, zvýšenej schopnosti miest reagovať na zmenu klímy a udržateľnej kvalite života obyvateľov miest.

Aktualizované výsledky výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 sú zverejnené (pdf, 442 kB).