hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výsledky výberového procesu v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 programu SK-Klíma

Dňa 06.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03.

Výzvy ACC01 financovaná z Grantov EHP a ACC02 financovaná z Nórskych grantov s názvom „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban), určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 boli vyhlásené dňa 29.11.2019 a boli zamerané na podporu systematického plánovania a realizácie opatrení zameraných na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v mestskom území, ktoré spoločne a vo verejnom záujme prispievajú k udržateľnej kvalite života obyvateľov miest a kvalite životného prostredia v mestách v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Výzvy ACC01 a ACC02 boli uzatvorené dňa 28.02.2020.

V rámci výzvy ACC01 bolo doručených 7 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaného grantu 9 358 745 EUR. Správca programu SK-Klíma vydal Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt pre 3 žiadosti o projekt. 1 žiadosť o projekt je zaradená na Rezervný zoznam pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov alebo realokácie a 3 žiadosti o projekt neboli schválené.

V rámci výzvy ACC02 bolo doručených 8 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaného grantu 11 021 818 EUR. Správca programu SK-Klíma vydal Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt pre 3 žiadosti o projekt. 5 žiadostí o projekt je zaradených na Rezervný zoznam pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov alebo realokácie.

Výzva ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ (ClimaEdu), určená pre základné a stredné školy bola vyhlásená dňa 31.12.2019 a bola zameraná na podporu edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy, založených na mäkkých opatreniach v prepojení na praktickú implementáciu tvrdých technických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. Výzva ACC03 bola uzatvorená dňa 28.02.2020 a v rámci nej bolo doručených 123 žiadostí v celkovej sume žiadaného grantu  5 296 786 EUR. Správa programu SK-Klíma vydal Rozhodnutie o schválení žiadostí o projekt pre 28 žiadostí o projekt. 30 žiadostí o projekt je zaradených na Rezervný zoznam pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov alebo realokácie a 65 žiadostí o projekt nebolo schválených.