Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Ministerstva životného prostredia SR k aplikácii nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov