Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Nepôvodné a invázne druhy


Začiatok stránky:

Nepôvodné a invázne druhy

Nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú prirodzený areál rozšírenia a boli na naše územie dovezené alebo sa na územie Slovenska rozšírili z iných krajín, v ktorých podobne nemajú prirodzený areál rozšírenia.

Invázne druhy sú nepôvodné druhy mikroorganizmov, húb, rastlín alebo živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy a súvisiace ekosystémové služby.

Právne predpisy a medzinárodné dohovory týkajúce sa nepôvodných a inváznych druhov

Nepôvodné druhy

Sem vložte text

Nepôvodný druh je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu živočíchov, rastlín, húb alebo mikroorganizmov introdukovaný mimo oblasť svojho prirodzeného výskytu, pričom tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj všetky hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať.

(Čl. 3 bod 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov)

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany zakázané rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov. V územiach s 1. a 2. stupňom ochrany je možné rozširovanie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného územia obce len na základe súhlasu MŽP SR (§ 12 písm. b/ zákona). Tento súhlas sa nevyžaduje na tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“) na druhy uvedené v schválenom lesnom hospodárskom pláne alebo na druhy pestované v poľnohospodárskych kultúrach.

Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce (v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany) uvedených v príloha č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.:

I. rastliny

II. živočíchy

1) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 91/1997 Z. z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov.
Na území Slovenskej republiky sa vyskytujú aj ďalšie nepôvodné druhy rastlín aj živočíchov, ktoré síce neboli zaradené do legislatívnych zoznamov inváznych druhov, ale napriek tomu sa na našom území správajú invázne alebo majú potenciál stať sa inváznymi, t. j. tiež majú negatívny vplyv na pôvodné druhy a biotopy Slovenska. Tieto druhy sú zaraďované do tzv. vedeckých zoznamov a z rôznych dôvodov zatiaľ neboli zaradené do legislatívnych zoznamov. Tiež sa sledujú, zaznamenáva sa ich výskyt a ďalšie šírenie.

Invázne druhy

 

Invázny nepôvodný druh je nepôvodný druh, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby alebo že má na ne nepriaznivý vplyv (čl. 3 ods. 2 nariadenia 1143/2014).

Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie je invázny nepôvodný druh, ktorého nepriaznivý vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje spoločnú činnosť na úrovni Únie podľa článku 4 ods. 3 nariadenia 1143/2014 (čl. 3 ods. 3 nariadenia 1143/2014).

Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie vydáva Komisia EÚ prostredníctvom vykonávacích nariadení. Zoznam inváznych nepôvodných druhov bol vydaný vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 a doplnený vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017 a 2019/1262 z 25. júla 2019. Na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa v súčasnosti nachádza 30 druhov živočíchov a 36 druhov rastlín. Z tohto počtu zatiaľ nebol výskyt v prírode na území Slovenska zaznamenaný pri 15 druhoch živočíchov a 31 druhoch rastlín.

Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Slovenskej republiky je iný invázny nepôvodný druh ako invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie, v prípade ktorého sa Slovenská republika na základe vedeckých dôkazov domnieva, že jeho uvoľnenie a rozšírenie, i v prípade, ak nie je úplne overené, má na jeho území alebo jeho časti významný nepriaznivý vplyv, ktorý si vyžaduje opatrenia na úrovni Slovenskej republiky (čl. 3 ods. 4 nariadenia 1143/2014).

Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky vydá vláda Slovenskej republiky nariadením (§ 2 ods. 1). V zmysle prechodných ustanovení zákona (§ 23 ods. 4 zák. č. 150/2019 Z. z.) zoznam inváznych druhov ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostáva v platnosti, a až do vydania národného zoznamu nariadením vlády bude považovaný za národný zoznam.

Podrobný opis inváznych nepôvodných druhov

 

Invázne nepôvodné druhy predstavujú jednu z hlavných hrozieb pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby. Riziká, ktoré takéto druhy predstavujú, sa môžu zvyšovať v dôsledku rastúceho svetového obchodu, dopravy, cestovného ruchu a zmeny klímy. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Hrozbu pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ľudské zdravie alebo hospodárstvo predstavujú iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. aZ tohto dôvodu je potrebné aby nakladanie s nimi podliehalo prísnej regulácii.

Pravidelne aktualizovaná mapa výskytov inváznych nepôvodných druhov rastlín spracovaná Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky je dostupná tu:
http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html

Obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi 

(§ 2 zákona č. 150/2019 Z. z., čl. 7 ods. 1 nariadenia 1143/2014)

Invázne nepôvodné druhy je zakázané priniesť na územie Únie/Slovenskej republiky (podľa toho či ja jedná o druh vzbudzujúci obavy Únie alebo Slovenskej republiky), držať, rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do zariadení v súvislosti s eradikáciou (druhy vzbudzujúce obavy Únie) uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Povinnosti fyzických a právnických osôb 

(§ 3 zákona č. 150/2019 Z. z.)

Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti pri ktorých môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo k ich šíreniu v životnom prostredí, sú povinné prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Táto povinnosť sa netýka rýb a zveri, kedy túto povinnosť zabezpečuje užívateľ poľovného, alebo užívateľ rybárskeho revíru. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o lesné pozemky, tieto povinnosti plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a tiež v rámci zabezpečovaní opatrení určených akčným plánom.
Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname a zozname Európskej únie ustanoví Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou.

 

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov, boli vyčlenené štyri skupiny inváznych druhov rastlín (A, B, C, D) s odporúčanými spôsobmi ich odstraňovania. Skupiny boli vyčlenené vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v jej prílohe č. 2a.

1. Mechanický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.

1.1. Vykopávanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec a slnečnica hľuznatá je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

1.2. Vytrhávanie

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.

1.3. Pastva

Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.

1.4. Orba

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. V prípade druhu ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.

1.5. Kosenie a mulčovanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

1.6. Sekanie

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.

1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

1.8. Výrub

Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.

2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).
Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C.

Právne predpisy a medzinárodné dohovory týkajúce sa nepôvodných a inváznych druhov

Ďalšie vykonávacie a delegované právne akty Európskej únie týkajúce sa problematiky inváznych nepôvodných druhov

Dohovor o biologickej diverzite Dohovor o biologickej diverzite v článku 8 písm. h) ukladá zmluvným stranám, ak je to možné a vhodné zabrániť introdukcii, a kontrolovať nepôvodné druhy alebo vyhubiť tie, ktoré ohrozujú ekosystémy, stanovištia alebo druhy. Hovorí teda o prevencii introdukcie nepôvodných druhov, so zameraním sa na kontrolu a prípadné odstraňovanie tých druhov, ktoré majú negatívny vplyv na ekosystémy, biotopy alebo druhy.

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.