Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie

Základné/dôležité informácie:

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom pre cezhraničnú prepravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (odbor odpadového hospodárstva).

Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na účel zneškodnenia sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Cezhraničná preprava odpadovJe preprava odpadu určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie medzi členskými krajinami Európskeho spoločenstva.
Dovoz odpadov – je akýkoľvek vstup odpadu do ES okrem prípadu tranzitu cez ES.
Vývoz odpadov – je výstup odpadu z ES do tretích krajín okrem prípadu tranzitu cez ES.
Tranzit odpadov – je preprava odpadu cez jednu alebo viac krajín iných, než je krajina odoslania alebo krajina určenia.