Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pôsobnosť SIŽP podľa zákona č.543/2002 Z.z.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 1. je orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 71 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len “zákon”), ktorého prostredníctvom MŽP SR vykonáva štátny dozor [§ 66 písm. a)]
 2. ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa zákona a informuje MŽP SR o ich uložení [§ 66 písm. b)]
 3. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

  [§ 66 písm. c)]

 4. môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore so zákonom [§ 66 písm. d)]
 5. rozhoduje o 
  1. uzatvorení zoologickej záhrady alebo jej časti pre verejnosť (§ 44 ods. 14)
  2. zhabaní jedinca chráneného druhu (§ 96 ods. 1)
  3. povinnosť uhradenia nákladov spojených s odobratím, zaistením a so zhabaním živého jedinca chráneného druhu a s jeho následnou starostlivosťou do právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní alebo nákladov spojených s premiestnením zhabaného živého jedinca chráneného druhu do záchytného strediska v cudzine alebo v Slovenskej republike alebo s jeho navrátením do voľnej prírody (§ 96 ods. 4 a 5)

  [§ 66 písm. e)]

 6. plní ďalšie úlohy
  1. môže osobu, ktorá má v držbe chránené druhy, požiadať o preukázanie totožnosti platným dokladom totožnosti, o predloženie evidencie o chránených druhoch podľa zákona, vykonať podrobnú identifikáciu a označenie jedinca chránených druhov a môže požiadať o preukázanie spôsobu nadobudnutia jedinca chránených druhov (§ 41 ods. 14)
  2. písomne vyzýva držiteľa neplatného preukazu o pôvode na odovzdanie jeho originálu (§ 42 ods. 9)
  3. určuje lehotu, v ktorej musia byť splnené podmienky podľa § 44 ods. 5 písm. a) alebo podmienky v súhlase na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady určené podľa § 82 ods. 12 (§ 44 ods. 13)
  4. je oprávnená požadovať od prepravcu alebo nákupcu dreva preukázanie pôvodu prepravovaného dreva súhlasom vydaným podľa § 47 ods.3 (§ 47 ods. 9)

  [§ 66 písm. f)]

 7. má oprávnenia a povinnosti vo vzťahu k vstupu na pozemky (§ 59)
 8. môže zaistiť vec (§ 93)
 9. oznamuje bezodkladne MŽP SR, že rozhodla o zhabaní jedinca chráneného druhu (§ 96 ods. 3)