Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pôsobnosť obce podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec

 1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len “zákon”) [§ 69 ods. 1 písm. a)]
 2. môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2 [§ 69 ods. 1 písm. b)]
 3. dáva vyjadrenie k vydaniu povoleniu na výrub drevín podľa osobitných predpisov podľa § 9 ods. 1 písm. m) [§ 69 ods. 1 písm. c)]
 4. dáva súhlas na:
  • umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady podľa § 12 písm. c) [§ 69 ods. 1 písm. d)]
  • výrub drevín podľa § 47 ods. 3 [§ 69 ods. 1 písm. d)]
 5. prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7 [§ 69 ods. 1 písm. e)]  
 6. koná podľa § 47 ods. 7 vo veci určenia podrobnejších podmienok uskutočnenia výrubu alebo môže pozastaviť, obmedziť alebo zakázať výrub, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33 alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných predpisov [§ 69 ods. 1 písm. f)]  
 7. vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8 [§ 69 ods. 1 písm. g)]  
 8. v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1 [§ 69 ods. 1 písm. h)]  
 9. obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny [§ 69 ods. 1 písm. i)]  
 10. vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 71, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom zákonom [§ 69 ods. 1 písm. j)]  
 11. plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59 [§ 69 ods. 1 písm. k)]  
 12. ukladá povinnosť zaplatenia finančnej náhrady aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu (§ 48 ods. 1)  
 13. môže požiadať prepravcu alebo nákupcu dreva o preukázanie pôvodu prepravovaného dreva (§ 47 ods. 9)  
 14. vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode (§ 48 ods. 3)
  • má oprávnenia a povinnosti vo vzťahu k vstupu na pozemky (§ 59)
 15. môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (§ 69 ods. 2)