hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Stratégia BRKO

Podľa článku 5 odsek 1 smernice 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov sú členské štáty povinné vypracovať národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládku a túto stratégiu oznámiť Komisii. Stratégia objasňuje legislatívny rámec biologicky rozložiteľných odpadov na národnej a európskej úrovni a poskytuje prehľad súčasného stavu v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, to znamená údaje a informácie o ich vzniku a jednotlivých spôsoboch následného nakladania s nimi, pričom tieto údaje poskytuje samostatne aj pre jednotlivé druhy biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Súčasťou stratégie je aj prehľad možných technológií nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a kapitola venujúca sa existujúcim kapitolám v rámci Slovenskej republiky. Stratégia definuje ciele a jednotlivé opatrenia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na úrovní viacerých oblastí, ktorými je oblasť minimalizácie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, oblasť separovaného zberu, oblasť materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a oblasť energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Tieto ciele a opatrenia predstavujú nástroj na dosiahnutie cieľa stanoveného samotnou smernicou, ktorým je postupné znižovanie ukladania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky odpadov. Prijatie stratégie a plnenie jej cieľov predstavuje významný pozitívny vplyv na životné prostredie. Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov bola schválená Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 904 z 15. decembra 2010.

Dokument "Stratégia BRKO" je umiestnený tu: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/bioodpad/dokumenty/ .