Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Cezhraničná preprava odpadov

Cezhraničná preprava odpadov - úvod do problematiky
Od 01.05 .2004 je Slovenská republika viazaná okrem vnútroštátnej legislatívy aj právom Európskeho spoločenstva (ES). Cezhraničná preprava odpadov vychádza vzhľadom na medzinárodný charakter z jednotných pravidiel stanovených predpismi ES. Tieto predpisy sú vo všetkých členských štátoch záväzné a priamo aplikovateľné.
Problematika cezhraničnej prepravy odpadov je pomerne zložitá, nakoľko rozlišuje režimy prepravy nie len podľa charakteru odpadu (ostaný, nebezpečný), podľa účelu prepravy (zhodnotenie, zneškodnenie) ale aj podľa krajiny do ktorej, alebo z ktorej sa preprava uskutočňuje. Jednotlivé dokumenty uvedené v tejto oblasti poskytujú prehľadný úvod do problematiky cezhraničnej prepravy odpadov, stručne informujú o právnych predpisoch, povinnostiach a postupoch pre tých, ktorí sa na cezhraničnej preprave zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže