hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňuje environmentálny dopad obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác prostredníctvom uplatňovania tzv. environmentálnych charaketeristík.

Zelené verejné obstarávanie je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia, to znamená, že nie je vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie a jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie realizovaný vo forme opatrení zameraných na znižovanie znečisťovania životného prostredia.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 92 z 21.02.2020 bola ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy SR uložená povinnosť od 01.07.2020 uplatňovať pri obstarávaní tovarov a služieb pri produktových skupinách „cestná doprava“, „kopírovací a grafický papier“ a „počítače a monitory“ k príslušným opisom predmetov obstarávania podľa ich CPV kódov vhodné environmentálne charakteristiky.

Výhody zeleného verejného obstarávania možno vidieť predovšetkým v:

Za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne v členských štátoch sú na úrovni EÚ vytvorené a pravidelne aktualizované jednotné environmentálne charakteristiky odporúčané pre vybrané skupiny produktov pri vytváraní zelenej zákazky.

Z uvedených produktových skupín si SR vybrala 12 prioritných, ktoré sa stali základom pre „Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020“prijatý vládou SR v roku 2016. Minister životného prostredia zároveň každoročne vláde predkladá Informácie o plnení akčného plánu (2017, 2018).  Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Zelenšie Slovensko) zároveň určuje cieľ, že Slovensko bude do roku 2030 zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.


Ďalšie informácie v súvislosti so zeleným obstarávaním sú dostupné na webe Slovenskej agentúry životného prostredia. Pre pomoc s vytvorením zelenej zákazky kontaktujte GPP helpdesk.