hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zdrojová efektívnosť

Jednou z hlavných iniciatív EÚ v oblasti životného prostredia je „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“, ktorý Európska komisia prijala v septembri 2011. Vychádza z tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a stratégie udržateľného rozvoja EÚ. Patrí medzi kľúčové iniciatívy 7. environmentálneho akčného plánu. Píše sa v ňom, ako môžeme dosiahnuť rast založený na efektívnom využívaní zdrojov, čo je nevyhnutné pre náš budúci blahobyt a prosperitu.

Do roku 2050 hospodárstvo EÚ rastie spôsobom, ktorý rešpektuje obmedzenosť zdrojov a hranice možností planéty, čím prispieva k celosvetovej transformácii hospodárstva. Naše hospodárstvo je konkurencieschopné, inkluzívne a poskytuje vysokú životnú úroveň s oveľa menším vplyvom na životné prostredie. Všetky zdroje sú riadené udržateľným spôsobom, a to od surovín až po energiu, vodu, vzduch, krajinu a pôdu. Ciele v oblasti zmeny klímy boli dosiahnuté, kým biodiverzita a ekosystémové služby, ktoré sa zakladajú na klimatických podmienkach, sú chránené, cenené a výrazne obnovené.“

Túto víziu je možné dosiahnuť práve prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov. V rámci hospodárstva by sa tak vytváralo viac za menej a vznikala by väčšia hodnota pri menšom vstupe. Zdroje by sa využívali trvalo udržateľným spôsobom a minimalizoval by sa dopad na životné prostredie. V praxi by to znamenalo, že zásoby všetkých environmentálnych aktív, ktoré EÚ využíva, alebo zdroje, ktoré dodáva do celého sveta, by boli bezpečné a riadené so zreteľom na maximálne trvalo udržateľné výnosy. Bude však nevyhnutné znížiť objem komunálneho odpadu takmer na nulu a obnoviť ekosystémy, pričom je potrebné pochopiť systémové riziká pre hospodárstvo, ktoré vyplývajú zo životného prostredia, a predchádzať im. Viac než potrebné budú aj ďalšie inovácie.

Plán si stanovuje ciele, ako zvýšenie produktivity, uvoľnenie hospodárskeho potenciálu EÚ, využívanie menšieho množstva zdrojov a prechod k obehovému hospodárstvu. Vymenúvajú sa v ňom hospodárske odvetvia, ktoré spotrebúvajú najviac zdrojov, a navrhujú sa nástroje a ukazovatele, ktorými sa má pomôcť pri usmernení opatrení na európskej a medzinárodnej úrovni. Plán chce zvýšiť konkurencieschopnosť a rast prostredníctvom používania menšieho množstva zdrojov pri výrobe a spotrebe tovarov a vytvorením obchodných a pracovných príležitostí z činností, akými sú napríklad recyklovanie, lepší dizajn výrobkov, nahrádzanie materiálov a ekologické inžinierstvo.“

O tom ako zvýšiť zdrojovú efektivitu slovenskej ekonomiky hovorí spoločná štúdia OECD a Inštitútu environmentálnej politiky pod názvom Making Slovakia a more resource efficient economy (pdf, 2,12 MB), ktorá bola predstavená v úvode T2gE konferencie Driving towards circularity (6.-7.11.2017).

V decembri 2019 predstavila Európska komisia novú stratégiu rastu s názvom Európska zelená dohoda, ktorej cieľom je transformovať hospodárstvo EÚ v záujme udržateľnej budúcnosti. Európska únia sa má podľa tejto stratégie stať spravodlivou, prosperujúcou spoločnosťou s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov. Efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo sú kľúčové a prierezové oblasti novej stratégie, ktoré sa premietnu do viacerých pripravovaných akčných plánov (napr. nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo, nová priemyselná stratégia, oblasť výstavby a obnovy budov, atď.). V súčasnosti sa taktiež pracuje na príprave 8. environmentálneho akčného plánu.