Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Systém environmentálneho manažérstva

 

Dva najrozšírenejšie systémy environmentálneho manažérstva sú ISO 14000 a EMAS.

Systém environmentálneho manažérstva (EMS) je podľa normy ISO 14001 zložkou komplexného systému manažérstva, ktorá obsahuje štruktúru, plánovacie činnosti, zodpovednosti, zvyklosti, postupy, procesy a prostriedky na prípravu, realizáciu, preskúmanie a udržanie environmentálnej politiky. EMS je systém riadenia firmy vo vzťahu k ochrane životného prostredia a vychádza z radu noriem ISO 14000.

Schéma environmentálneho manažérstva a auditu EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) ako dobrovoľný nástroj riadenia podniku znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania. Schéma bola vyvinutá v rámci 5. Environmentálneho akčného programu Európskej únie. V porovnaní s pôvodnou normou ISO 14001 kladie EMAS prísnejšie nároky na prvky akými sú zapojenie zamestnancov, externá komunikácia, environmentálne vyhlásenie, zlepšovanie environmentálneho správania a súlad s legislatívou.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

· prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania
· dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
· silnom zapojení zamestnancov;
· hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
· poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
· registrácii prostredníctvom, na základe úspešného overeniaakreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.