hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Environmentálne manažérstvo

Tvárou v tvár narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, organizácie získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Vynikajúce environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi.

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zavedenie systémového prístupu riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií. V oblasti priemyselnej výroby a služieb je jedným z najefektívnejších nástrojov dosahovania prioritného cieľa – minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Z dôvodu plnenia požiadaviek na objektívne, nestranné a nezaujaté koordinovanie procesov súvisiacich s uplatňovaním dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktorými sú environmentálne manažérske systémy, environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie a overovanie environmentálnych technológií bola zriadená Komisia dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. Táto komisia slúži ako odborný poradný orgán ministra životného prostredia SR.

Ministerstvo životného prostredia svoju odbornú starostlivosť o životné prostredie v oblasti environmentálneho manažérstva zabezpečuje prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia. Viac informácií je prístupných na webovej stránke: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-manazerstvo.html