hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obehové hospodárstvo

V rámci snahy o prechod na udržateľný model hospodárstva a nadväzujúc na aktivity v oblasti zdrojovej efektívnosti prijala Európska Komisia v roku 2015 Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Obsahuje konkrétne opatrenia pokrývajúce všetky články hodnotového reťazca od výroby cez spotrebu, opravu a repasáciu, nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín.

Súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo je napríklad revidovanie európskych odpadových smerníc, ktoré obsahujú po novom ambiciózne ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu aj odpadu z obalov, obmedzenia skládkovania, triedenia bioodpadu, textilu a nebezpečného komunálneho odpadu či rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V nadväznosti na akčný plán pre obehové hospodárstvo vypracovala Komisia aj Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve. V nadväznosti na tento dokument bola napríklad prijatá smernica, ktorá zakazuje či obmedzuje určité produktové skupiny jednorazových plastov, ktoré tvoria väčšinu odpadu na európskych plážach.

V decembri 2019 predstavila Európska komisia novú stratégiu rastu s názvom Európska zelená dohoda, ktorej cieľom je transformovať hospodárstvo EÚ v záujme udržateľnej budúcnosti. Obehové hospodárstvo je jednou z kľúčových oblastí tohto dokumentu a Komisia si v ňom stanovuje pripraviť nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo zameraný na udržateľné využívanie zdrojov a tiež novú priemyselnú stratégiu postavenú na princípoch obehového hospodárstva.”

V marci 2020 prijala Európska komisia nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktoré zahŕňa iniciatívy počas celého životného cyklu produktov. Ide o jeden z hlavných článkov Európskej zelenej dohody pre udržateľný rast, ktorý má dopomôcť k dosiahnutiu cieľa EÚ, medzi ktoré patrí klimatická neutralita do roku 2050 a zastavenie straty biodiverzity. Tento nový akčný plán oznamuje iniciatívy počas celého životného cyklu produktov. Zameriava sa na to, ako sú produkty navrhnuté, podporuje procesy obehového hospodárstva, podporuje udržateľnú spotrebu a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa predchádzalo vzniku odpadu a aby sa použité zdroje udržali čo najdlhšie.

V marci 2022 Európska komisia prijala balík opatrení navrhnutých v akčnom pláne obehového hospodárstva s názvom Udržateľné výrobky ako štandard, kde EK navrhuje nové pravidlá, na základe ktorých bude všetok tovar na trhu EÚ šetrnejší k životnému prostrediu (počas celého životného cyklu výrobkov – od fázy návrhu až po koniec životnosti výrobkov). Komisia v nej predstavila novú stratégiu v oblasti textílií, ako riešiť textilný odpad a ničenie nepredajných textílií a zabezpečiť výrobu tak, aby proces výroby prebiehal v plnom rešpektovaní sociálnych práv. V ďalšom návrhu malo za cieľ posilniť vnútorný trh so stavebnými produktami a zabezpečiť, aby zastavané prostredie spĺňalo ciele v oblasti udržateľnosti a klímy. Balík zároveň informuje spotrebiteľov o nových pravidlách pre posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci ekologického prechodu a aby boli lepšie chránení pred greenwashingom.

V rámci EÚ funguje Európska platforma pre obehové hospodárstvo. Na Slovensku vznikla Informačná Platforma Zelené hospodárstvo, kde sú publikované riešenia v oblasti obehového hospodárstva. V roku 2019 bola spustená platforma Obehové Slovensko, pričom MŽP SR je jedným z iniciátorov a zakladajúcich partnerov. Cieľom platformy je podpora spolupráce medzi verejným, súkromným, neziskovým a výskumným sektorom pri prechode na obehové hospodárstvo.

Pre viac informácií navštívte stránku http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vydali publikáciu Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska, ktorá je dostupná aj vo verzii vhodnej na tlač (pdf 33,17 MB) a vo forme letáku (pdf 1,85 MB).