hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SN-OSZP-2020/013188

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : 

Anna Čížková
Petržalská 1637/2
060 01 Kežmarok

 

Predmet žiadosti:

Súhlas na výrub drevín – 4 ks breza previsnutá (Betula pendula)  s  obvodom kmeňov nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou.

Dreviny rastú na pozemku parcela č. C-KN 2037/2 a E-KN 2095/1 v k. ú. Smižany, lokalita Košiarny briežok. Žiadateľka  ako dôvod výrubu  drevín uvádza ohrozenie majetku.   

Žiadosť doručená dňa: 04.09.2020

                    V  súlade s  § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o  ochrane  prírody a  krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (oszp.sn@minv.sk, jana.sefcikova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.