hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/014141

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 1 ks brezy previsnutej (Betula pendula), s obvodom kmeňa 135 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku parc. č. C KN 835/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hrabušice, vo vlastníctve obce, pri zdravotnom stredisku v obci Hrabušice, v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Odôvodnenie: ide o silný, rozkošatený strom, kde konáre presahujú na susedný súkromný pozemok, suché lístie a konáre padajú na strechu novostavby v súkromnom vlastníctve. Sú obavy vlastníka susedného pozemku z možného poškodenia novopostaveného domu pri silných búrkach a smrštiach.

Žiadosť doručená dňa: 25. 09. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves (, ) alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.