hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2024/026448

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v zmysle §13 ods. 2 písm. d) a súhlas na výsadbu drevín v zmysle §13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. na parcelách č. KN-C 1135, 1136 v k.ú. Kostiviarska pre žiadateľa Juraja Holíka. 

Potvedenie záujmi byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská  Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.