domovská stránka

OU-BB-OSZP3-2020/019155-ZI

Konanie o vydaní rozhodnutia o náhodnej ťažbe na lesnom celku Slovenská Ľupča-štátne v zmysle § 13 ods.6 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorých obhospodarovateľom sú Lesy SR š.p. OZ Slovenská Ľupča na základe podnetu od ŠOP SR správa NAPANT. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.