hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/013716

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Daniela Olexiová, Tatranská 202/86, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 3 ks smreka obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/238, zastavaná plocha a nádvorie a 1 ks smreka obyčajného, ktorý rastie na pozemku parc. č. E-KN 2095/1, trvalý trávny porast / C-KN 2037/2, ostatná plocha  v k. ú. Smižany,  v lokalite Košiarny briežok, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Výrub stromov je požadovaný z dôvodu výstavby víkendovej chaty a ohrozenia bezpečnosti a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 18. 09. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (, ) na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.