Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Odpady a obaly


Začiatok stránky:

Odpady a obaly

 

OZNAM O ŠKOLENÍ NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Predpokladaný termín odbornej prípravy pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (§ 95 resp. 100 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) je mesiac marec 2020. V prípade záujmu je potrebné bezodkladne zaslať žiadosť o odbornú prípravu a overenie (t.j. skúšku) odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť alebo na vydávanie posudkov e-mailom na  a prípadne následne poštou na adresu (alebo do elektronickej schránky):
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Náležitosti žiadosti sa nachádzajú v § 44 resp. 51 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Záujemca musí spĺňať požiadavku na výšku vzdelania a dĺžku praxe podľa § 95 ods. 2 resp. § 100 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

 

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom (elektrozariadenia, obaly, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky) podľa zákona o odpadoch, je povinný podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pred uvedením vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 musí oznámiť ministerstvu.

Ak bol tento výrobca k 01. januáru 2016 registrovaný podľa vtedy platných právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu bol povinný splniť do 30. júna 2016.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.