hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Základná informácia o perzistentných organických látkach (POPs)

Perzistentné organické látky sú ťažko odbúrateľné organické znečisťujúce látky, pre ktoré je medzinárodne zaužívaná skratka POPs (Perzistentné Organické Polutanty) z anglického výrazu „Persistent Organic Pollutants). Ide o nízkoprchavé zlúčeniny vyznačujúce sa dlhou dobou prežitia v životnom prostredí, ktoré majú schopnosť kumulácie v potravinovom reťazci. Do životného prostredia sa dostávajú najmä v dôsledku ľudskej činnosti, napr. pri používaní v poľnohospodárstve alebo v priemysle alebo v dôsledku neúmyselnej činnosti (napr. ako vedľajšie produkty pri rôznych výrobách) alebo v dôsledku havarijnej udalosti. Ak tieto látky uniknú do ovzdušia, nie je ich prakticky možné odtiaľ nijakou čistiacou operáciou odstrániť. Prenášajú sa tak na veľké vzdialenosti a tak prenikajú aj do oblastí, v ktorých sa nikdy nevyrábali a nepoužívali (napr. Arktída a Antarktída).

Pretože prenos znečisťujúcich látok ovzduším nepozná pozemské hranice sú, za účelom chrániť životné prostredie pred týmito látkami, zabezpečované viaceré medzinárodné aktivity s cieľom realizácie konkrétnych opatrení na zníženie emisií POPs. Základom týchto aktivít je Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, ktorý bol prijatý v Ženeve v roku 1979 a tzv. Aarhuský protokol o POPs k tomuto dohovoru.

Dňa 17.5.2004 nadobudol účinnosť Štokholmský dohovor o POPs, ktorý definuje účely, pre ktoré je možná výroba, používanie, dovoz a vývoz zariadení a chemikálií  s obsahom POPs taxatívne uvedených v prílohe. Medzi medzinárodne dohodnuté najvýznamnejšie škodlivé POPs sú zaradené pesticídy, priemyselné chemikálie a tzv. vedľajšie produkty. Ide o: Aldrin, Chlórdan, Chlórdecone, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlór, Hexachlórbenzén (HCB), Mirex, Toxafén, Hexabromobifenyl, Dioxíny, Furány (PCDD/PCDF), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), Hexachlórcyklohexán HCH (zmes izomérov z kategórie pesticídy) a polychlórované bifenyly (PCB).

V nadväznosti na Štokholmský dohovor o POPs bolo vydané nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 79/117/EHS

Zmena smernice Rady 79/117/EHS o zákaze uvedenia na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky sa týka zrušenia výnimky z tohto zákazu pre Aldrin, Chlórdan, Chlórdecone, DDT, Endrin, HCH, Heptachlór a Hexachlórbenzén.

Základom tohto nariadenia je: