hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Priebežná informácia o Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)

Priebežná informácia

Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach  (POPs)

Slovenská republika sa ako zmluvná strana Štokholmského dohovoru o POPs, v súlade s článkom 7 tohto dohovoru, zaviazala vypracovať v termíne do 17.5.2006 Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o POPs na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru.

   Vypracovanie tohto dokumentu zabezpečilo MŽP SR a vládou Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády SR č. 415 z 10.5.2006. Následne bol tento dokument predložený na Európsku komisiu v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o  (POPs) a na Sekretariát Štokholmského dohovoru o POPs bol oznámený skutkový stav s tým, že verzia v anglickom jazyku bude doručená po jej finalizácii v súčinnosti so zainteresovanými odborníkmi z jednotlivých oblastí. V súčasnosti sa pripravuje aj zverejnenie vo Vestníku MŽP SR podľa § 4 zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o POPs, ktorý je uverejnený na web stránke MŽP SR v časti Dokumenty v rámci pôsobnosti POPs manažmentu, obsahuje ciele týkajúce sa POPs a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov ako aj informácie o potrebných finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch a spôsobe ich zabezpečenia v oblastiach ako je:

Súčasťou Národného realizačného plánu je aj návrh akčného plánu na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania POPs z  neúmyselnej produkcie uvedených v prílohe III predmetného nariadenia o POPs, t.j. pre PCDD/PCDF, HCB, PCB a PAU. Tento akčný plán by mal obsahovať:  

  1. opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvoľňovania neúmyselne produkovaných POPs s cieľom  postupného znižovania alebo vylúčenia ich uvoľňovania,
  2. lehoty na vykonanie navrhnutých opatrení,
  3. informácie o finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch, potrebných na vykonanie týchto opatrení
  4. informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov na splnenie predmetných opatrení

Pri príprave tohto dokumentu sa vychádzalo z odporúčanej štruktúry Európskej komisie v nadväznosti na nariadenie (ES) č. 850/2004 o POPs a z podkladov pripravených v rámci projektu Globálneho fondu životného prostredia (GEF), ktorý bol zameraný na počiatočnú pomoc pre SR pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs. Dokument obsahuje stručný národný profil, charakteristiku súčasného inštitucionálneho a právneho rámca v SR, ako aj vyhodnotenie jednotlivých oblastí POPs v SR so zreteľom na požiadavky medzinárodných dokumentov.

Návrh finančných prostriedkov potrebných na realizáciu jednotlivých opatrení sa vypracuje ako samostatný materiál, ktorý bude  na rokovanie vlády SR predložený osobitne. Dôvodom je skutočnosť, že problematika POPs manažmentu sa týka širokej škály oblastí spadajúcich do pôsobnosti viacerých rezortov vo väzbe na problémy ako sú POPs pesticídy, POPs odpady,  zariadenia s obsahom PCB, neúmyselne vznikajúce POPs, znečistené územia týmito látkami, podávanie správ, výmena informácií, zvyšovanie informovanosti verejnosti, inštitucionálne a legislatívne opatrenia, výskum a vývoj.

Pri konkretizácii jednotlivých opatrení a špecifikácii potrebných finančných prostriedkov sa bude vychádzať z príručky, ktorú pripravuje GEF osobitne pre kalkuláciu nákladov pre Národné realizačné plány tohto dohovoru, pričom sa bude zohľadňovať aj väzba na Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013, ktorý je základným dokumentom pre podporné financovanie z prostriedkov Európskej únie a na Lisabonskú stratégiu s výhľadom do roku 2025.