hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

POPs – reporting

V súčasnosti sa začína iniciálna fáza komplexného reportingu o perzistentných organických látkach (POPs) podľa návrhu, ktorý pripravila Slovenská agentúra životného prostredia na zabezpečenie plnenia reportingových povinností  za oblasť POPs manažmentu, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v  Európskej únii ako aj z ratifikácie Štokholmského dohovoru o POPs.

Tento návrh je uverejnený na internetovej adrese www.sazp.sk. Kontaktnou adresou je .

Zároveň je v tejto spojitosti možné uviesť, že dňa 28.8.2006 nadobudlo účinnosť nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006 z 18.7.2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o POPs (nariadenie (ES) č. 850/2004 o POPs).

Toto nariadenie dopĺňa zoznam látok, ktoré podliehajú ustanoveniam o odpadovom hospodárstve, ktoré sú stanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, o koncentračné limity podľa článku 7 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs.

V nadväznosti na bod 6. článku 7 nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs bol Komisiou  Európskych spoločenstiev (EK) pripravený návrh formátu na predkladanie informácií členskými štátmi o výnimkách podľa bodu 4 (b) článku 7 nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, ktorý je v súčasnosti predmetom pripomienkového konania.

Po jeho prerokovaní na výbore EK pre záležitosti odpadov podľa článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z  5.4.2006 o odpadoch bude tento formát vydaný osobitným rozhodnutím EK.