hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informácia o reportingu podľa nariadenia ES 850/2004 o POPs podľa Štokholmského dohovoru

POPs – reportingové povinnosti

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít zabezpečovaných v rámci implementácie  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických látkach (tzv. nariadenie (ES) č. 850/2004 o POPs) ako aj implementácie Štokholmského dohovoru o POPs je plnenie reportingových povinností  za oblasť POPs manažmentu.

Iniciálna fáza komplexného reportingu o POPs sa zabezpečovala podľa návrhu, ktorý pripravila Slovenská agentúra životného prostredia, ako národný kontaktný bod pre agendu POPs manažmentu, na zabezpečenie plnenia reportingových povinností  za oblasť POPs manažmentu, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v  Európskej únii ako aj z ratifikácie Štokholmského dohovoru o POPs. Tento návrh bol uverejnený na internetovej adrese www.sazp.sk.

V rámci súčinnosti viacerých zainteresovaných inštitúcií boli vypracované nasledovné sumárne dokumenty:

Internetovej adrese:

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=659

Zároveň bola za účelom prípadných konzultácií zriadená aj internetová adresa na SAŽP:
.