Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ACC03 - ClimaEdu

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Dátum zverejnenia výzvy: 31.12.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 28.02.2020

 

ACC03 – Text výzvy 

ACC03 Príloha 1-2: Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu 

ACC03 Príloha 3: Predloha plánu vzdelávania 

ACC03 Príloha 4: Výberové kritériá

ACC03 Príloha 5a: Štatút výberovej komisie 

ACC03 Príloha 5b: Rokovací poriadok výberovej komisie 

ACC03 Príloha 6a: Vzor vyhlásenia o partnerstve v slovenskom jazyku 

ACC03 Príloha 6b: Vzor vyhlásenia o partnerstve v anglickom jazyku

ACC03 Príloha 7: Vzor čestného vyhlásenia k využitiu projektových aktivít na nehospodársku činnosť 

  

Príručka pre žiadateľa verzia 1.0 

 

Vzor – Projektová zmluva 

Vzor – Všeobecné zmluvné podmienky 

Vzor – Ponuka na poskytnutie grantu (GOL) 


Vzor – Partnerská dohoda

  

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt.