Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ACC02 - ClimaUrban

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 financovanú z Nórskych grantov. Výzva je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom výzvy je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Dátum zverejnenia výzvy: 29.11.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt v znení Usmernenia č. 1: 28.02.2020

Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 (účinnosť od 01.02.2020)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02, ktorým sa mení dátum uzatvorenia tejto výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 28.02.2020.

Zároveň bola vykonaná redakčná oprava č. 1 dokumentácie k výzve s cieľom opravy formálnych a štylistických nedostatkov a odstránenia zjavných nepresností. Redakčnou opravou č. 1 boli upravené nasledovné dokumenty:

text výzvy v režime sledovania zmien (pdf, 719 kB)

- príloha 1-2 formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu.

Aktualizovaná dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 v znení Usmernenia č. 1 a redakčnej opravy č. 1, s účinnosťou od 01.02.2020:

 

 

Príručka pre žiadateľa verzia 1.0

Vzor - Projektová zmluva

Vzor - Všeobecné zmluvné podmienky

Vzor - Ponuka na poskytnutie grantu (GOL)

Vzor – Partnerská dohoda

 

Archív:

Dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 platná do 31.01.2020: komprimovaný súbor