Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ACC02 - ClimaUrban

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 financovanú z Nórskych grantov. Výzva je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom výzvy je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Dátum zverejnenia výzvy: 29.11.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 31.01.2020

ACC02 - Text výzvy

ACC02 Príloha 1-2: Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu

ACC02 Príloha 3: Minimálne atribúty akčného plánu

ACC02 Príloha 4: Príklady oprávnených opatrení

ACC02 Príloha 5: Výberové kritériá

ACC02 Príloha 6a: Štatút výberovej komisie

ACC02 Príloha 6b: Rokovací poriadok výberovej komisie

ACC02 Príloha 7a: Vzor vyhlásenia o partnerstve v slovenskom jazyku

ACC02 Príloha 7b: Vzor vyhlásenia o partnerstve v anglickom jazyku

ACC02 Príloha 8: Vzor čestného vyhlásenia k využitiu projektových aktivít na nehospodársku činnosť 


Príručka pre žiadateľa verzia 1.0


Vzor - Projektová zmluva

Vzor - Všeobecné zmluvné podmienky

Vzor - Ponuka na poskytnutie grantu (GOL)

Vzor – Partnerská dohoda