Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ACC01 - ClimaUrban

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 financovanú z Grantov EHP. Výzva je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom výzvy je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Dátum zverejnenia výzvy: 29.11.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt v znení Usmernenia č. 1: 28.02.2020


Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 (účinnosť od 01.02.2020)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01, ktorým sa mení dátum uzatvorenia tejto výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 28.02.2020.

Zároveň bola vykonaná redakčná oprava č. 1 dokumentácie k výzve s cieľom opravy formálnych a štylistických nedostatkov a odstránenia zjavných nepresností. Redakčnou opravou č. 1 boli upravené nasledovné dokumenty: 

- text výzvy v režime sledovania zmien 

- príloha 1-2 formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu

 

Aktualizovaná dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 v znení Usmernenia č. 1 a redakčnej opravy č. 1, s účinnosťou od 01.02.2020:

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 

ACC01 - Text výzvy (účinný od 01.02.2020) 

ACC01 Príloha 1-2: Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu (účinný od 01.02.2020) 

ACC01 Príloha 3: Minimálne atribúty akčného plánu

ACC01 Príloha 4: Príklady oprávnených opatrení 

ACC01 Príloha 5: Výberové kritériá

ACC01 Príloha 6a: Štatút výberovej komisie 

ACC01 Príloha 6b: Rokovací poriadok výberovej komisie

ACC01 Príloha 7a: Vzor vyhlásenia o partnerstve v slovenskom jazyku

ACC01 Príloha 7b: Vzor vyhlásenia o partnerstve v anglickom jazyku

ACC01 Príloha 8: Vzor čestného vyhlásenia k využitiu projektových aktivít na nehospodársku činnosť 

  

Príručka pre žiadateľa verzia 1.0

 

Vzor - Projektová zmluva

Vzor - Všeobecné zmluvné podmienky 

Vzor - Ponuka na poskytnutie grantu (GOL) 

Vzor – Partnerská dohoda 

 

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt.

 

Archív:

Dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 platná do 31.01.2020: komprimovaný súbor