Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

OU-BR-OSZP-2020/002423 MED

13.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Polomka