hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Okresný úrad Poltár

Oznámenie-č. OU-PT-OSŽP-2021/000371-002

08.04.2021 Termín doručenia oznámenia tunajšiemu úradu: 07. 04. 2021.
Oznamovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 022 047 03.
Povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu: zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Lokalita plánovaného výrubu: katastrálne územie: Málinec, ľavý a pravý breh vodného toku „Ipeľ“, r. km: 197,850 – 198,500.

Oznámenie č. OU-PT-OSŽP-2021/000372-002

08.04.2021 Termín doručenia oznámenia tunajšiemu úradu: 07. 04. 2021.
Oznamovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 022 047 03.
Povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu: zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Lokalita plánovaného výrubu: katastrálne územie: Hrnčiarska Ves, ľavý a pravý breh vodného toku „VVVT Suchá“, v r. km: 21,70 – 22,70.

Oznámenie č. OU-PT-OSŽP-2021/000373-002

08.04.2021 Termín doručenia oznámenia tunajšiemu úradu: 07. 04. 2021.
Oznamovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 022 047 03.
Povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu: zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Lokalita plánovaného výrubu: katastrálne územie: Kalinovo, breh vodného toku Slatinka, v r. km 11,40 – 11,75.