Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Poltár

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000336-002

01.04.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.