hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Najčastejšie otázky k žiadostiam

Vzhľadom na opakujúce sa pripomienky verejnosti k zverejňovaným žiadostiam o vydanie súhlasu so zavedením geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR odpovedal na najčastejšie otázky:

1. Akým spôsobom prebieha zhodnotenie pripomienok verejnosti a akým spôsobom budú brané na zreteľ?

V zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 151/2002 Z. z.“) povinnosťou MŽP SR je zverejniť bezodkladne údaje o podanej žiadosti na Internete s výzvou na podávanie pripomienok a s lehotou na ich podanie.
Po uplynutí tejto lehoty MŽP SR vyhodnocuje každú pripomienku samostatne, pričom účastníkovi konania ako aj poradnému orgánu MŽP SR umožní vyjadriť sa k týmto pripomienkam.
Na svojej internetovej stránke zverejňuje pripomienky, ktoré v rámci konania podajú účastníci konania.
Verejnosť pripomienkujúca žiadosť NEMÁ postavenie účastníka konania ani zúčastnenej osoby.

MŽP SR pri svojom rozhodovaní neprihliada na ideologické a politické názory. Riadi sa platnou národnou a európskou legislatívou, názorom vedeckého panelu expertov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a uznávaných vedeckých inštitúcií.
Ak sa pripomienky netýkajú konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu alebo inej konkrétnej veci, ktorá je obsahom zverejnenej žiadosti, ide o konštatovanie osobného názoru.


2. Kde konkrétne je definované pravidlo, aké pripomienky berie MŽP SR do úvahy, keďže v oznamoch sa píše iba o pripomienkach verejnosti, bez akejkoľvek konkretizácie?

MŽP SR je povinné v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Zistenie skutočného stavu veci súvisí so zásadou materiálnej pravdy. Z uvedeného vyplýva, že pri svojom rozhodovaní sa MŽP SR zaoberá len tými pripomienkami verejnosti, ktoré riešia otázky konkrétnej žiadosti, obsahujú odborné argumenty podložené číselnými údajmi získanými od takých uznávaných inštitúcií ako je napr. Inštitút Roberta Kocha a iné. Zásady posudzovania environmentálnych rizík sú uvedené v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS a v doplňujúcich rozhodnutiach a sú transponované v zákone č. 151/2002 Z. z. a v jeho vykonávacej vyhláške č. 399/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z. a č. 86/2013 Z. z..

3. Akým spôsobom sa verejnosť dozvie o priebehu a výsledkoch konkrétnej štúdie, v prípade, že MŽP dá súhlas v tejto veci na zavedenie GMO do životného prostredia?

V zmysle § 20 zákona č. 151/2002 Z. z. je povinnosťou žiadateľa vypracovať správu o výsledku zavedenia geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. MŽP SR tieto správy poskytuje Európskej komisii podľa § 24 ods. 2 zákona č. 151/2002 Z. z., ktorá ich zverejňuje na stránke Spoločného výskumného centra - http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/ .
Spoločné výskumné centrum je interným vedeckým útvarom Európskej komisie.


4. Kde sa môže verejnosť dozvedieť včas o plánovaných zámeroch takýchto spoločností okrem stránky Ministerstva životného prostredia na Slovensku?

V zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov povinnosťou MŽP SR je zverejniť bezodkladne údaje o podanej žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie do životného prostredia na internetovej stránke MŽP SR a ak je to účelné, aj iným vhodným spôsobom, s výzvou na podávanie pripomienok v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia. Podľa uvedeného paragrafu si MŽP SR túto povinnosť splní, keď zverejní oznam o prijatej žiadosti spolu s hypertextovým odkazom na predmetnú žiadosť a s lehotou na podávanie pripomienok na svojej internetovej stránke.


5. Kedy príde k rozhodnutiu MŽP SR v danej veci?

MŽP SR má až 120-dňovú lehotu na vydanie rozhodnutia o súhlase na prvé a každé ďalšie zavedenie kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia odo dňa podania žiadosti.
Táto lehota zahŕňa aj 30 dní, ktoré má verejnosť na podávanie pripomienok.
V zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov je ministerstvo povinné zverejňovať udelené súhlasy na internetovej stránke ministerstva

6. Čo znamenajú pri hodnotení rizika pojmy „nepravdepodobné“, „nepredpokladá sa“ a pod.?

Pri hodnotení rizík je nemožné dosiahnuť nulové riziko. S určitou minimálnou mierou rizika zapríčinenou vplyvom rôznych faktorov je potrebné pri tomto hodnotení počítať.