hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Právne predpisy SR

S účinnosťou od 1. apríla 2010 je v platnosti Slovenskej republiky zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Výnosy MH SR

 

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Aktuálne znenia výnosov sú prístupné na:
http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=277

Publikácie ELINCS sú prístupné na stránkach:
http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2003&T3=642&RechType=RECH_naturel&Submit=Search;
http://ecb.jrc.it/elincs