hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok (REACH)

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

  1. korigendum – opravený text pôvodného vydania
  2. korigendum – zmena definície zavedených látok
  3. korigendum – zmena definície zavedených látok

 

Zmeny a doplnenia, týkajúce sa príslušných príloh nariadenia REACH – vydané ako samostatné nariadenia Komisie

Ďalšie súvisiace nariadenia Komisie, týkajúce sa testovacích metód

 

Aktuálne znenia nariadení a smerníc vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ publikovaných v Úradnom vestníku EÚ nájdete na web stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do