Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické postupy a príručky

„Informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené nariadeniami REACH a CLP obsahujú „Usmernenia pre vykonávanie nariadení REACH a CLP“, ktoré sa nachádzajú na stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA): http://echa.europa.eu/sk/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation;jsessionid=2F0C3CE396055B331FC5B7FE4B16D92D.live1.

Informácie v týchto dokumentoch nie sú právnym výkladom REACH.