domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Právne predpisy EÚ

Právne akty Európskeho parlamentu a Rady

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS.

 

 


 

Právne akty EÚ/EK vydané k smernici 2010/75/EÚ  (stav k 1. 1. 2018)

Závery o BAT

2012/134/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára 2012 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla (Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 1 – 62)

2012/135/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára 2012 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele (Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 63 – 98)

2013/84/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. februára 2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín (Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2013, s. 13 – 29)

2013/163/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. marca 2013 , ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (Ú. v. EÚ L 100, 9.4.2013, s. 1 – 45)

2013/732/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku  (Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 34 – 48)

2014/687/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby celulózy, papiera a lepenky (Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 76 – 126)

2014/738/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov  (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 38 – 82)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2119 z 20. novembra 2015, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva [oznámené pod číslom C(2015) 8062](Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2015, s.31)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu [oznámené pod číslom C(2016) 3127](Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s.23)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov [oznámené pod číslom C(2016) 3563](Ú. v. EÚ L 174, 30.6.2016, s.32)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných [oznámené pod číslom C(2017) 688](Ú. v. EÚ L 43/231, 21.2.2017)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o  najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia [oznámené pod číslom C(2017) 5525]

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2117 z 21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií [oznámené pod číslom C(2017) 7469]

 


2012/119/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 63, 2.3.2012, s. 1 – 39)


Prechodný národný program SR

2012/115/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 52, 24.2.2012, s. 12 – 25)

2014/25/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2014 , ktoré sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 34 – 37)


Ostatné

2012/249/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 44 – 47)

2012/795/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2012 , ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 57 – 65)

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ(ES)/EK sú na stránke EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

  ENVIROPORTÁL: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

Informačný systém IPKZ Informačný systém IPKZ

Výstupy z registrov Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Register vydaných integrovaných povolení

Register oprávnených osôb