hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Právne predpisy EÚ

Právne akty Európskeho parlamentu a Rady

 

 


 

Právne akty EÚ/EK vydané k smernici 2010/75/EÚ  (stav k 1. 1. 2018)

Závery o BAT

 

 


2012/119/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 63, 2.3.2012, s. 1 – 39)

 


Prechodný národný program SR

 


Ostatné

 


ENVIROPORTÁL: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)