Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00242-KA

06.02.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dervín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcelôe č. 463,464, 472, 441, 470, 473, 471, 442, 488, 489, 490 a 815/1 v k.ú. Vyšné Valice, pre žiadateľa AGRO DERBY Vyšné Valice