Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Fondy - EEAGRANTS - Informačné podujatia - Archív podujatí


Začiatok stránky:

Archív podujatí

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre MESTÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v priestoroch donorského programového partnera Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku na adrese Middelthuns gate 29, 0368 Oslo, Nórske kráľovstvo. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Oprávnení účastníci

Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest nad 15 000 obyvateľov a potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov. Účastníkmi podujatia môžu byť predstavitelia vedenia mesta, zamestnanci oddelení životného prostredia, územného plánovania, alebo medzinárodných vzťahov atď. Od účastníkov sa očakáva, aby na podujatí v anglickom jazyku predstavili aktivity a opatrenia mesta v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú mesto plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár v Anglickom jazyku použitím preddefinovaného formulára. Podpísaný, naskenovaný formulár je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Mesto môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registration – Oslo 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. otóbra 2019 (23:59 CET)

Mesto môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná.  Náklady na druhého nominovaného účastníka budú refundované Správcom programu len v prípade zostatkovej finančnej alokácie, v opačnom prípade musia byť hradené nominujúcou inštitúciou. 

Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch:  

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie miest.  

 

Prezentácie z podujatia k dispozícii na stiahnutie: Informačný seminár pre mestá (Banská Bystrica)

Dňa 5. septembra 2019 sa v Banskej Bystrici konal informačný seminár o možnostiach podpory financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v mestách. Cieľom podujatia bolo predstavenie programu SK-Climate, prezentácia zamerania pripravovaných výziev č. 1 a č. 2, ktoré budú v zmysle Programovej dohody určené pre mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 a poskytnutie informácií k podpore bilaterálnej spolupráce miest so subjektmi z prispievateľských štátov (Nórska, Islandu a Lichtenštajnska), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu SK-Climate.

    

 

Prezentácie z informačného seminára sú k dispozícii na stiahnutie: 

 

 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.