Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2019/000620

02.05.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 15 ks  smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom rastúcich na parcele č. 780/66, druh pozemku TTP v k.ú. Muránska Huta.